Mimosmluvní odměnu advokáta za poskytování právních služeb upravuje vyhláška č. 177/1996 Sb. v pl. zn., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v případech, kdy se klient a advokát na odměně nedohodnou jinak.

Smluvní odměna je možná na základě dohody advokáta a klienta před započetím poskytování právních služeb. Určení výše smluvní odměny je v zásadě odvislé od náročnosti a rozsahu poskytované právní pomoci. Mezi možné způsoby určení smluvní odměny patří:

  • odměna za jednotlivé úkony (specifikaci úkonů obsahuje advokátní tarif),
  • hodinová odměna (jako násobek dohodnuté hodinové sazby a počtu hodin poskytované právní pomoci),
  • pevně stanovená odměna za vyřízení celé věci klienta,
  • podílová odměna podle výsledku sporu,
  • paušální odměna vhodná v rámci dlouhodobé spolupráce mezi advokátem a klientem (zpravidla měsíčně dohodnutá finanční částka za práce dohodnuté ve smlouvě o poskytování právních služeb na delší časové období, bez ohledu na rozsah a množství poskytnutých právních služeb v příslušném období).

K odměně je účtována v souladu s advokátním tarifem náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby (cestovní výdaje, soudní a jiné poplatky, znalecké posudky, poštovné, ověření fotokopií listin apod.).

Za ověřování podpisů je účtována odměna 30 Kč za jeden ověřený podpis.

Platební podmínky:

K odměně a náhradě hotových výdajů advokáta je účtováno DPH v zákonem stanovené výši (dle zák. č. 235/2004 Sb. v pl. zn.), které v současné době činí 21 %.

Odměna za jednorázové právní poradenství je účtována klientovi po jejím ukončení.
 
Na zajištění odměny za poskytované právní služby může být požadováno složení přiměřené finanční zálohy (po jejím vyčerpání i opakovaně), která bude po skončení právní služby vyúčtována.
 
Odměnu je možno zaplatit převodem na bankovní účet advokáta či hotově. Ve všech případech advokát vystaví klientovi daňový doklad.