Poskytujeme právní služby z oblasti práva po celém území ČR právnickým i fyzickým osobám, zejména v oblastech:

 

 

- obchodního práva, včetně problematiky obchodních společností, uzavírání a řešení smluvních a dalších obligačních vztahů z obchodních smluv, včetně nároků z titulu náhrad škod a bezdůvodného obohacení, se zaměřením na obchodněprávní vztahy týkající se stavebnictví, leasingu, motorových vozidel,

- firemního práva, včetně zakládání obchodních společností, převodu obchodních podílů ve společnostech, rozhodování valných  hromad, zápisů do obchodních rejstříků,

- směnečného práva,

- občanského práva, včetně právních vztahů týkajících  se prodeje a koupě movitých věcí, pozemků, budov a dalších nemovitostí, včetně zástavních práv,

- pracovního práva,

- vymáhání peněžitých pohledávek a dalších nároků klientů smírnou mimosoudní i soudní cestou, 

- procesního práva, zejména zastupování klientů před soudy v obchodněprávních a občanskoprávních vztazích, včetně řízení  exekučního i insolvenčního.