JUDr. Jitka Příborská, advokát se sídlem Plzeň, Habrmannova 23, PSČ 326 00, ev. č. ČAK 08448

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: INFORMACE, ZÁSADY

účinnost je od 25.5.2018 a bude docházet k jejich pravidelnému aktualizování.

S odkazem na zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v pl. zn. a ostatní právní předpisy platné na území ČR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; stručně „GDPR“), účinného od 25.5.2018, shora uvedený advokát nakládá s osobními údaji v souladu s příslušnou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů a chrání všechny zpracovávané osobní údaje jako důvěrné. Nakládá s nimi s řádnou péčí a chrání zpracovávané údaje v maximální možné míře odpovídající technické úrovni dostupných prostředků. Průběžně proto aktualizuje vhodná technická a organizační opatření za účelem zajištění ochrany OÚ. Zpracování probíhá vždy jen v rozsahu nezbytně nutném a daném konkrétním účelem.

Advokát je ve smyslu „GDPR“ správcem Vašich osobních údajů, tzn. shromažďuje, uchovává a užívá (i jinak zpracovává) je pro výkon své podnikatelské činnosti, která spočívá v poskytování prvních služeb a souvisejícího poradenství v oboru práva a podnikání.

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále stručně jen OÚ) uvádějí účely a způsoby zpracování OÚ, jednotlivé kategorie zpracovávaných OÚ, jejich případných příjemcích, době uchovávání i o Vašich právech, ve vztahu k jejich ochraně. Vztahují se na zpracování OÚ činěné advokátem během:

- komunikace s Vámi telefonem, písemně či e-mailem

- Vašeho užívání webových stránek advokáta (www.akpriborska.cz)

- trvání právního vztahu s klienty a dodavateli

- plnění právních povinností advokátem

- nezbytnosti pro účely ochrany oprávněných zájmů správce a zejména klientů

Účely zpracování OÚ: Vaše OÚ mohou být advokátem zpracovávány v nezbytném rozsahu a z důvodu:

- pro účely jednání o smlouvě o poskytování právních služeb, resp. faktický výkon právních služeb dle právní úpravy upravující výkon advokacie, vztahy s obchodním partnerem (např. dodavatelem služeb) a pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů (objednávka, smlouva o poskytování právních služeb apod.), tj. ke kontaktu s Vámi, zasílání Vám s tím souvisejících sdělení, vyúčtování (fakturace), vyrozumění o soudním jednání apod., 

- pro účely plnění právních, resp. veřejnoprávních povinností správce (zejména vedení advokátního spisu, včetně písemné a e-mailové komunikace, kontaktů a poskytovaných právních služeb, vedení účetnictví, plnění daňových povinností, resp. předávání OÚ orgánům veřejné moci, zejména orgánům finanční správy v souladu s příslušnou právní úpravou, identifikace klienta ve smyslu zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a k případnému vymáhání právních nároků apod.),

- pro účely oprávněných zájmů klientů, správce (k případnému vymáhání právního nároku apod.) či oprávněných zájmů třetích osob (pokud tak stanoví příslušná právní úprava) - vše v souladu s pravidly upravující výkon advokacie,

Zpracovávané OÚ:  OÚ zpracovávané advokátem dle účelu jejich zpracování:

identifikační údaje – OÚ sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, číslo průkazu totožnosti, podpis, u podnikatele též IČ, DIČ, sídlo, bankovní spojení aj. nezbytné);

kontaktní údaje – údaje poskytnuté subjektem údajů za účelem zpětného kontaktu ze strany advokáta (např. e-mail, telefonní číslo apod.).

Předání OÚ údajů se vyžaduje z důvodu zpracování nezbytného pro splnění právních povinností, plnění smlouvy či pro ochranu svých oprávněných zájmů – u takových je předání OÚ nutné, resp. nemáte povinnost OÚ poskytnout, ale bez jejich poskytnutí by správce nebyl schopen smlouvu s Vámi řádně plnit, a proto ji ani uzavřít.

Příjemci OÚ: OÚ advokát zpřístupňuje pouze advokátům (substituce) či zpracovateli smluvně sjednanému advokátem zavázanému mlčenlivostí a vždy pouze v nezbytné míře pro splnění jednotlivého účelu zpracování a na základě příslušného právního titulu pro zpracování OÚ. V zákonem stanovených případech je stanoveno oprávnění či povinnost některé OÚ předat na základě platného právního předpisu (např. orgánům veřejné moci).

OÚ třetích osob: jde o OÚ dodavatelů služeb advokátu a dalších fyzických osob podílejících se na případné spolupráci s advokátem, případně jiné údaje, jež advokát obdrží od klienta či dodavatele služeb či výrobků v souvislosti s uzavřením nebo plněním smlouvy, přičemž budou zpracovány v souladu s platnou právní úpravou vztahující se na ochranu OÚ -- advokát je použije pro plnění smlouvy s klienty či dodavateli služeb či výrobků, přičemž zpracovávat je bude po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu, která je případně stanovena příslušnou právní úpravou (po delší dobu uchovávány, pokud v odůvodněném případě nastane taková nutnost v souvislosti s konkrétním případem). 

Doba uchovávání OÚ:  je dodržována zásada datové minimalizace a nezbytné časové omezenosti uchovávání. OÚ jsou uchovávány pouze na dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, dále po dobu, po kterou je povinen advokát je uchovávat dle příslušné právní úpravy, v ostatních případech se délka doby podává z účelu zpracování (přičemž musí mu být přiměřená, resp. dána příslušnou právní úpravou).

OÚ advokát zpracovává podle účelu zpracování po dobu:

účel: plnění smlouvy – doba: po dobu trvání smluvního vztahu a pět let od skončení poskytování právních služeb, deset let od skončení správy majetku (zákon o advokacii, profesní předpisy advokátů),

účel: plnění právních povinností – doba: po dobu stanovenou příslušnou právní úpravou

účel: ochrana oprávněného zájmu správců či třetích osob – doba: nejdéle po dobu tří let od počátku zpracování OÚ, pokud příslušná právní úprava nestanoví jinak (či v odůvodněném případě, pokud v odůvodněném případě nastane taková nutnost v souvislosti s konkrétním případem) 

účel: vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektron. formulářů – doba: po nezbytně nutnou

Advokát je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů v případě, že jste takové zasílání neodmítli. Správce nemá v úmyslu předat Vaše OÚ jakýmkoliv způsobem do jiné země v EU ani mimo EU ani mezinárodní organizaci apod.

Poučení o právech subjektů údajů:  V souvislosti se zpracováním OÚ, může subjekt práva kdykoliv uplatnit svá práva, která vyplývají z příslušných právních předpisů. Jde o:

*právo na přístup k OÚ (pokud chcete vědět, zda advokát zpracovává OÚ, máte právo na informace o tom, zda jsou jím zpracovávány a pokud ano, máte právo k nim získat přístup, přičemž v případě nedůvodných, nepřiměřených či opakovaných žádostech lze žádat přiměřený poplatek či žádost odmítnout (obdobně i u níže zmiňovaných práv),

*právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných OÚ (pokud máte za to, že o Vás zpracovává advokát nepřesné nebo neúplné OÚ, máte právo žádat jejich opravu a doplnění, přičemž advokát provede jejich opravu či doplnění bezodkladně, s ohledem na jeho technické možnosti),

*právo na výmaz OÚ (pokud požádáte o výmaz, advokát Vaše OÚ vymaže: pokud již nejsou potřebné k účelu, pro který byly shromážděny či jinak zpracovány/ pokud je zpracování protiprávní/ pokud vznesete námitky proti zpracování a nejsou žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování/pokud odpadla zákonná povinnost ke zpracování daná právními předpisy ČR či právní úpravou Evropské unie),

*právo na omezení zpracování OÚ (pokud požádáte o omezení zpracování, advokát Vaše OÚ znepřístupní, odstraní dočasně či uchová či učiní jiné úkony, jež jsou potřebné pro řádný výkon práva uplatněného),

 *právo na přenositelnost OÚ (pokud žádáte, aby, advokát Vaše  OÚ, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy či souhlasu, lze využít práva na přenositelnost, pokud by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nelze žádosti vyhovět),

*právo vznést námitku (proti zpracování Vašich OÚ, které jsou zpracovávány za účelem splnění úkolu ve veřejném zájmu či výkonu veřejné moci či pro účely ochrany oprávněných zájmů advokáta, pokud advokát neprokáže, že je dán závažný oprávněný důvod pro zpracování, jež převažuje nad zájmem či právy a svobodami subjektu údajů, zpracování, zejména je-li důvodem event. vymáhání právních nároků, na základě námitky bez zbytečného odkladu ukončí),

*právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na ochranu soukromí a OÚ – k tomu viz jeho webové stránky: www.uoou.cz.

Kontakt: Další informace týkající se zpracování OÚ můžete získat v sídle správce na jeho shora uvedené adrese sídla nebo na e-mailové adrese: ak.priborska@volny.cz. Pokud jde o realizaci práv je možné z důvodu zajištění identity žadatele jen osobně v sídle správce na jeho shora uvedené adrese, a to na formuláři, který tam je v listinné podobě či na žádost je možné poslat ho e-mailem nebo písemně poštou, kromě osobní formy, je možné podat žádost prostřednictvím veřejné datové sítě – datovou schránkou fyzické osoby nebo na e-mailovou adresu advokáta elektronickou poštou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem.